מועד נובמבר 2015 

ביום 5/2/16 לאחר שחלפו להם 3 חודשים מיום שהתקבלו ארבע מהשגותיי על שאלות בחינת לשכת עורכי הדין, החליט כבוד השופט ארנון דראל מבית המשפט המחוזי בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים (עת״מ 26297-12-15 סלומון טקה ואח׳ נגד לשכת עורכי הדין), בניגוד לעמדת הועדה, לקבל השגה נוספת מטעמי ולראות בשאלה 9 גם את חלופה א' כתשובה נכונה, זאת על סמך עמדתי המשפטית לפיה קיים הבדל כאשר בית משפט בוחר לדחות בקשת רשות להתגונן מהטעם שהמבקש לא התייצב לדיון  (להלן: "המקרה הראשון") לבין דחיית בקשת רשות להתגונן לפי תקנה 205(ג) לתקנות סדר הדין האזרחי כאשר המבקש לא התייצב לחקירה בבקשת הרשות להתגונן  (להלן: "המקרה השני"). במקרה הראשון דחיית הבקשה יכולה להיעשות ללא צורך במתן "טעמים מיוחדים שיירשמו" ואילו במקרה השני הדחייה צריכה להיות "על יסוד הבקשה בלבד״.
 
בסופו של יום, נבחנים שהגיעו אלי לאחר שקיבלו בבחינה ציון "נכשל" של 60 נקודות, הצליחו באמצעות כל השגותיי ועתירתי  לסיים את הבחינה בציון "עובר" של 65 נקודות.
 
יודגש כי בית המשפט אינו משמש ערכאת ערעור על ועדת הבחינות של לשכת עורכי הדין והוא אינו יכול להתערב בהחלטותיה לעניין שאלון הבחינה ובחירת התשובות הנכונות, אלא רק במקרים חריגים ונדירים בלבד.
 
 

סולומון טקה

קובץ ההשגות של עו"ד אורן טסלר – מועד נובמבר 2015

החלטת הועדה הבוחנת בהשגות – מועד נובמבר 2015

עיקרי טיעון על שאלה 9

פרוטוקול הדיון בעתירות נובמבר 2015

פסק הדין בעתירת נובמבר 2015 – עת"מ 26297-12-15 סלומון טקה ואח' נגד לשכת עורכי הדין 

סה"כ התקבלו 6 השגות:

5 השגות בשלב ההשגות + 1 השגה בשלב העתירות לבית המשפט.

*****

מועד מאי 2016 

קובץ ההשגות של עו"ד אורן טסלר – מועד מאי 2016

החלטת הועדה הבוחנת בהשגות – מועד מאי 2016

פרוטוקול הדיון בעתירת מאי 16

פסק הדין בעתירות מאי 2016

סה"כ התקבלו  0 השגות

*****

מועד נובמבר 2016 

לאחר קיום ועדת חוקה חוק ומשפט של הכנסת על בחינת לשכת עורכי הדין שהתקיימה ביום 15/11/16 ואשר נמשכה מספר שעות, בה התבקשתי ליטול חלק על מנת לתת את חוות דעתי המקצועית על בחינת נובמבר 2016 ולמנות את הסיבות אשר הביאו לדרגת הקושי החריגה שבה, ביום 27/11/16 לאחר משא ומתן הסכימה ועדת הבחינות של לשכת עורכי הדין לקבל 4 השגות על בחינת נובמבר 2016 (ביניהן שאלה 39, שאלה 83 ושאלה 86) במידה ולא תוגש עתירה מטעמי.

כתוצאה מקבלת ההשגות, נבחנים שיוצגו על ידי, זכו לעבור את הבחינה מיד עם החלטת הועדה הבוחנת בהשגות ללא צורך בהגשת עתירה.

קובץ ההשגות של עו"ד אורן טסלר – מועד נובמבר 2016

החלטת הועדה הבוחנת בהשגות – מועד נובמבר 2016

סה"כ התקבלו 6 השגות:

 4 השגות בשלב ההשגות + 2 השגות בשלב העתירות לבית המשפט.

*****

נס מאי 2017 

ביום 3/12/17 בפסק דין חריג של בית המשפט העליון (עע"מ 6806/17 לשכת עורכי הדין ואח' נגד שי מכלוף ואח') חרף עמדת הועדה הבוחנת של לשכת עורכי הדין, התקבלה סופית דעתי המקצועית כי הסמכות העניינית לדון בפירוק שיתוף במקרקעין לא מוסדרים, מסורה נכון להיום גם לבית המשפט השלום וגם לבית המשפט המחוזי מפאת העובדה שטרם נקבעה בעניין הלכה מחייבת.
ואם תרצו, קביעה זו של בית המשפט העליון בפסק הדין שאין כרגע הלכה מחייבת היא כרגע ההלכה המחייבת.
 
כמו כן, במסגרת פסק הדין נקבעה הלכה תקדימית חדשה בנוגע לבחינות הלשכה אשר מהווה כרסום ראשון בהלכה הישנה של בחירה ב"תשובה הנכונה ביותר".
 
ביחס לשאלה 30 נקבע כי בסוגיה משפטית מסוימת ששיש לגבי דעות סותרות בפסיקה ושטרם נקבעה לגביה הלכה מחייבת, קיימת האפשרות שניתן להכיר ביותר מתשובה אחת כתשובה נכונה; ובלשון פסק הדין:
"מלכתחילה לא היה זה סביר לדרוש מנבחן להכריע בשאלה בסוגיה משפטית סבוכה זו אשר לגביה קיימות דעות סותרות בפסיקה וטרם נפסקה בה הלכה מחייבת… התערבות בשאלה מסוג זה אינה מוכרעת על הידע המשפטי המצוי בידי בית המשפט אלא נוכח העובדה שלא קיימת הלכה מחייבת בעניין ומשכך שתי תשובות יכולות להיות לגיטימיות".
 
ביחס לשאלה 66 נקבע כי על מנת ליישם את הגישה של בחירה ב״תשובה הנכונה ביותר" לפחות תשובה אחת מבין החלופות המוצעות צריכה להיות נכונה באופן שניתן לתייגה כתואמת לדין הנהוג; ובלשון פסק הדין:
"משאין כלל תשובה נכונה מבין התשובות שהועמדו לבחירה, לא ניתן להשלים עם ניסוח השאלה ולהכשירה… אופי השאלה מקשה על יישום הגישה של בחירה בתשובה הנכונה ביותר. הבחינה נועדה לבחון ידע. לא חוסר ידע או ליצור תחרות בין תשובות לא נכונות"
 
פועל יוצא מפסק הדין:
כל נבחן שבחר בשאלה 30 את חלופה א' כתשובה נכונה – חלופה התואמת את דעתי המקצועית כפי שהובאה ונכתבה על ידי בספרי ההכנה – בסופו של יום, זכה גם הוא לקבל נקודה בשאלה.
כמו כן, שאלה 66 נפסלה, כך שכל נבחן קיבל בה נקודה בין אם ענה נכון על השאלה לפי עמדת הועדה הבוחנת ובין אם לאו.
 
בזכות פסיקתו של בית המשפט העליון (שניתן על ידי הרכב כבוד השופטים, ניל הנדל, יעל וילנר וג׳ורג׳ קרא) אשר ראה לנכון לקבל את עתירתנו הממוקדת במלואה – את כל ההשגות שבגינן הוגשה, כל העותרים שהצטרפו לעתירתי ועד האחרון שבהם (סה"כ 35 עותרים) עברו גם הם את בחינת מאי 2017 וזכו להתקבל לשורות המקצוע בעריכת דין.
 
 
 
 
 

הוכחה 6

קובץ ההשגות של עו"ד אורן טסלר – מועד מאי 2017

החלטת הועדה הבוחנת בהשגות – מועד מאי 2017

פרוטוקול הדיון בעתירות על בחינת מאי 2017

פסק הדין בעתירות על בחינת מאי 2017

עיקרי טיעון על שאלה 30 נגד הערעור של הלשכה בעע"מ 6806/17 לשכת עורכי הדין ואח' נגד שי מכלוף ואח'

עיקרי טיעון על שאלה 66 בערעור שהגשנו בעע"מ 6741/17 גד גור ואח' נגד לשכת עורכי הדין.

פרוטוקול הדיון בכל הערעורים שהוגשו לבית המשפט העליון

פסק הדין של בית המשפט העליון 

סה"כ התקבלו 4 השגות: 

0 השגות בשלב ההשגות + 2 השגות בשלב העתירות לבית המשפט + 2 השגות בשלב הערעורים.

דגד

*****

נס דצמבר 2017 

ביום 10/06/18, בהרכב של שלושה שופטים (כבוד השופטים עמית, סולברג, קרא) קיבל בית המשפט העליון את הערעור מטעמנו ופסל שתי שאלות (שאלה 13 מהדין הדיוני ושאלה 1 מהדין המהותי) מבחינת לשכת עורכי הדין – מועד דצמבר 2017, המהוות מקרה גבולי של איזוטריה מבחינה מעשית ( כגון סוג וגובה הריבית של חובות בהליכי פשיטת רגל) או מקרה גבולי שלא נלמד במסגרת לימודי החובה באקדמיה למשפטים (כגון עניינים העוסקים בחוק התכנון והבניה – דיני תכנון).
 
בפסק הדין חזר והדגיש בית המשפט כי לא האיזוטריות של השאלה כשלעצמה מצדיקה את פסילתה, אלא בהינתן גם שאר הטענות הייחודיות והבלעדיות שהועלו בכתב העתירה ובכתב הערעור שהוגשו מטעמי.
 
פסק הדין של בית המשפט העליון ניתן בהמשך לפסק דינו של בית המשפט המחוזי שכבר ראה לנכון לקבל את עתירתי באופן חלקי ולקבל חלופה נוספת כתשובה נכונה בשאלה 31 מהדין המהותי, בשל ניסוח לקוי של השאלה שיצר דו משמעות שבו שתי תשובות יכולות להיות לגיטימיות.
 
כתוצאה מפסק הדין של בית המשפט העליון, עברו את הבחינה כל המתמחים המיוצגים על ידי באמצעות יפוי כוח, בערעור שהגשתי לבית המשפט העליון ובערעור שכנגד שהגישה לשכת עורכי הדין נגד המתמחים שעברו את הבחינה באמצעות העתירה שהגשתי בשמם לבית המשפט המחוזי, כך שבסיכום הכולל, כל הטענות לגבי 3 מתוך 4 השאלות שעליהן הגשתי את העתירה, התקבלו על ידי בית המשפט העליון.
 
כמו כן, בעקבות הערותיו של בית המשפט העליון על מתכונת הבחינה החדשה ובהתאם לטענות שעלו בכתב העתירה, החליטה הועדה הבוחנת של לשכת עורכי הדין לאמץ את ההערות וליתן תוספת זמן משמעותית לפתרון הבחינה, צמצום רשימת החיקוקים ופיצול רשימת החיקוקים, בין חיקוקים המתייחסים לדין הדיוני לבין חיקוקים המתייחסים לדין המהותי. 
 

הערות בית המשפט העליון

קובץ ההשגות של עורך דין אורן טסלר – מועד דצמבר 2017

החלטת הועדה הבוחנת בהשגות – מועד בדצמבר 2017

עיקרי הטיעון בעתירת דצמבר 2017 – עת"מ 15199-03-18 שרון לוי ואח' נגד לשכת עורכי הדין

פרוטוקול הדיון בעתירת דצמבר 2017

פסק הדין בעתירת דצמבר 2017

עיקרי טיעון על שאלה 31 (בדין המהותי) נגד הערעור שהגישה הלשכה  – עע"מ 3851/18 

עיקרי טיעון  על שאלות 13 (בדין הדיוני) ושאלה 1 (בדין המהותי) בערעור שהגשנו – עע"מ 3953/18 אור שדה ואח' 

פרוטוקול הדין בכל הערעורים שהוגשו לבית המשפט העליון

פסק הדין של בית המשפט העליון 

סה"כ התקבלו 6 השגות: 

1 השגה בשלב ההשגות + 3 השגות בשלב העתירות לבית המשפט + 2 השגות בשלב הערעורים

332

*****

מועד יוני 2018

בהמלצת בית המשפט העליון הסכימה הלשכה לקבל את חלופה א' גם כתשובה נוספת לשאלה  39 מהדין המהותי של בחינת יוני 2018. הלשכה סירבה לקבל את המלצת בית המשפט העליון לקבל את חלופה א' וחלופה ב' גם כתשובות נכונות לשאלה 44 ובפסק דינו של בית המשפט העליון, קבע כבוד השופט יצחק עמית כי חלופה א' וחלופה ב' הן התשובות הנכונות לשאלה 44 ועדיפות על התשובה על התשובה שנבחרה על ידי הועדה הבוחנת, אולם כבוד השופטים, מני מזוז ונעם סולברג שהיו בדעת הרוב בחרו בנסיבות שאלה זו, שלא לרדת לגוף השאלה כדי לבדוק מהי התשובה הנכונה.

כמו כן, לאור הסכמה שהושגה לפיה יתוקן ציון המעבר בבחינת ההסמכה במתכונת החדשה לעריכת דין ל-60, נמחקה עתירתנו לדיון נוסף. כתוצאה מכך כל 77 העותרים שהגישו עתירה באמצעות עורך דין אורן טסלר, עברו את הבחינה.

הודעה על תיקון ציון רטוראקטיבי

החלטת הועדה הבוחנת בהשגות – מועד יוני 2018

פרוטוקול הדיון בעתירת  יוני 2018

פסק הדין בעתירת יוני 2018

עיקרי הטיעון בעע"מ 3852/18 יוסף אמר ו-67 אח' נגד לשכת עורכי הדין 

פרוטוקול הדיון בבית המשפט העליון

פסק הדין של בית המשפט העליון על שאלה 39 מהדין המהותי ושאלה 44 מהדין הדיוני.

עתירה לדיון נוסף על שאלה 44, דנ"מ 9151/18 חן ברוידה ואח' נגד לשכת עורכי הדין

בקשה למחיקת העתירה לדיון נוסף.

סה"כ התקבלו 3 השגות:

2 השגות בשלב ההשגות + 0 השגות בשלב העתירות + 1 השגה בשלב הערעורים וכן תוקן ציון המעבר בבחינת ההסמכה לעריכת דין ל-60, רטרואקטיבית לבחינת חורף 2017.

****

מועד דצמבר 2018

ביום 11/2/19 החליטה הועדה הבוחנת לקבל 7 השגות שהוגשו על שאלות רב הברירה מבחינת דצמבר 2018. כתוצאה מהחלטת הועדה הבוחנת בהשגות הפרטניות שהוגשו על שאלות רב הברירה וכן בעררים הפרטניים שהוגשו על מטלות הכתיבה, כל העוררים מטעמו של עו"ד אורן טסלר עברו את הבחינה.

החלטת הועדה הבוחנת בהשגות – מועד בדצמבר 18

סה"כ התקבלו 8 השגות:

 7 השגות בשלב ההשגות + 1 השגה בשלב העתירות.

****

המועד המיוחד – אפריל 2019

החלטת הועדה הבוחנת בהשגות – מועד אפריל 2019

סה"כ התקבלו 3 השגות: 

2 השגות בשלב ההשגות + השגה נוספת טרם הגשת העתירות.

****

מועד יוני 2019

קובץ ההשגות של עו"ד אורן טסלר – מועד יוני 2019

החלטת הועדה הבוחנת בהשגות – מועד יוני 2019

סה"כ התקבלו 4 השגות: 

3 השגות בשלב ההשגות + השגה נוספת בשלב העתירות.

****

מועד דצמבר 2019

קובץ ההשגות של עו"ד אורן טסלר – מועד דצמבר 2019

החלטת הועדה הבוחנת בהשגות – מועד דצמבר 2019

פרוטוקול הדיון בעתירת דצמבר 2019

פסק הדין בעתירת דצמבר 2019

ערעור לבית המשפט העליון – עע"מ 5066/20 רודי נטוקין נגד לשכת עורכי הדין

סה"כ התקבלו 4 השגות: 

3 השגות בשלב ההשגות + השגה נוספת בשלב העתירות.

****

מועד אוגוסט 2020

ביום 26/11/20 החליטה הועדה הבוחנת לקבל 5 מתוך 6 ההשגות שהוגשו על ידנו על שאלות רב הברירה מבחינת אוגוסט 2020. כתוצאה מהחלטת הועדה הבוחנת בהשגות הפרטניות שהוגשו על שאלות רב הברירה וכן בעררים הפרטניים שהוגשו על מטלות הכתיבה, כל העוררים מטעמו של עו"ד אורן טסלר עברו את הבחינה.

קובץ ההשגות של עו"ד אורן טסלר – מועד אוגוסט 2020

החלטת הועדה הבוחנת בהשגות – מועד אוגוסט 2020

****

מועד דצמבר 2020

ביום 5/2/21, החליט כבוד השופט אלכסנדר רון מבית המשפט המחוזי בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים (עת״מ 61205-03-21 שרה בלינדר ואח׳ נגד לשכת עורכי הדין), לפסול את שאלה 39 בדין המהותי מבחינת דצמבר 2020, זאת בנוסף ל-2 ההשגות שהתקבלו בהחלטת הועדה הבוחנת בעררים.

קובץ ההשגות של עו"ד אורן טסלר – מועד דצמבר 2020

החלטת הועדה הבוחנת בהשגות – מועד דצמבר 2020

פרוטוקול הדיון בעתירת דצמבר 2020

פסק הדין בעתירת דצמבר 2020

סה"כ התקבלו 4 השגות: 

2 השגות בשלב ההשגות + השגה נוספת בשלב העתירות + השגה נוספת בשלב הערעור

2 השגות בשלב ההשגות + השגה נוספת בשלב העתירות.

****

מועד יוני 2021

ביום 6/11/21, באמצעות העתירה שהגשנו לבית המשפט המחוזי בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים על בחינת דצמבר 2021 (עת״מ 24120-10-21 אלון בולוד ואח׳ נגד לשכת עורכי הדין),  שנדונה בפני כבוד השופטת שירלי רנר, התקבלה חלופה ד' כתשובה נכונה נוספת בשאלה 25 בדין הדיוני והתקבלה חלופה א' כתשובה נכונה נוספת בשאלה 28 מהדין המהותי, זאת בנוסף ל-2 ההשגות שהתקבלו בהחלטת הועדה הבוחנת בעררים.

כמו כן, ביום 21/2/22, בעע"מ 485/22 אבי שושני ואח' נגד לשכת עורכי הדין, שנדון בפני כבוד השופט ניל הנדל, ענת ברון, ועוזי פוגלמן, התקבלה חלופה ב' כתשובה נכונה נוספת בשאלה 20 בדין הדיוני ונפסלה של 34 בדין המהותי.

בסיכום הכולל 4 מתוך 5 ההשגות שעליהן הגשנו עתירה התקבלו וזאת בנוסף ל-2 השגות שהתקבלו עם החלטת הועדה הבוחנת בהשגות.

קובץ ההשגות של עו"ד אורן טסלר – מועד יוני 2021

החלטת הועדה הבוחנת בהשגות – מועד יוני 2021

פרוטוקול הדיון בעתירת יוני 2021

פסק הדין בעתירת יוני 2021

פרוטוקול הדיון בית המשפט העליון

פסק הדין בבית המשפט העליון על שאלה 20 בדין הדיוני ושאלה 34 בדין המהותי

סה"כ התקבלו 6 השגות: 

2 השגות בשלב ההשגות + 2 השגות נוספות בשלב העתירות + 2 השגות נוספות בשלב הערעורים

מועד דצמבר 2021

קובץ ההשגות של עו"ד אורן טסלר

החלטת הועדה הבוחנת בהשגות – מועד דצמבר 2021